Uvjeti korištenja

1 Područje primjene
1.1 Svako korištenje web-lokacija što ih nude društvo Xella International GmbH i/ili druga s njime povezana društva ("Xella") (u daljnjem tekstu: "Xella web-lokacija") dopušteno je isključivo na osnovi ovih Uvjeta. Ovi opći Uvjeti korištenja mogu se u pojedinim slučajevima, npr. za kupnju proizvoda i/ili usluga, dopunjavati, modificirati ili zamjenjivati drugim uvjetima. Čim se korisnik prijavi ili, u slučajevima kada zasebna prijava nije potrebna, pozove odgovarajuću Xella web-lokaciju, znači da prihvaća važenje ovih Uvjeta korištenja u njihovoj zadnjoj verziji. 

1.2 Ako korisnik pri korištenju Xella web-lokacije djeluje u svojstvu ili u ime poduzeća, tj. obavljajući komercijalnu ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ili javnoga tijela, primjenjuje se članak 312e stavak 1 rečenica 1 točke 1 – 3 Njemačkoga građanskoga zakonika. 

1.3 U slučaju web-ponuda namijenjenih poduzeću ili javnomu tijelu, dotično poduzeće ili javno tijelo predstavlja korisnik koji odgovara za svoje djelovanje i znanje.  

2 Usluge
2.1 Xella na Xella web-lokaciji stavlja na raspolaganje za pozivanje ili preuzimanje određene informacije i softver, eventualno zajedno s dokumentacijom.  

2.2 Xella zadržava sva prava da potpuno ili djelomično obustavi stavljanje na raspolaganje Xella web-lokacije. Zbog svojstava interneta i računalnih sustava Xella ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost za neprekinutu raspoloživost Xella web-lokacije. 

3 Registracija, zaporka
3.1 Neke stranice na Xella web-lokaciji mogu biti zaštićene zaporkom. Pristup takvim stranicama je u interesu sigurnosti tijekom poslovanja, raspoloživ samo registriranim korisnicima. Korisnici nemaju pravo zahtijevati da ih Xella registrira. Xella si osobito pridržava pravo da web-lokacije kojima je pristup prije bio slobodan podvrgne  registraciji. Xella smije u svako doba opozvati pristupno ovlaštenje blokiranjem pristupnih podataka, a da nije obvezena navesti razloge za takav čin, osobito:

  • ako je korisnik dao pogrešne podatke za registraciju,    
  • prekršio ove Uvjete ili bio nehajan u korištenju svojih pristupnih podataka, 
  • prekršio primjenjive pravne propise za pristupanje Xella web-lokaciji ili njeno
    korištenje ili 
  • nije koristio Xella web-lokaciju duže vrijeme.

3.2 Ako je potrebna registracija, korisnici su pri registraciji obvezni dati točne podatke i o kasnijim izmjenama neodložno obavijesti Xellu (gdje je predviđeno: online). Korisnici su obvezni osigurati primanje e-poruka koje im budu poslane na e-poštansku adresu koju su naveli. 

3.3 Po završetku registracije korisniku će se dodijeliti korisničko ime i zaporka (u daljnjem tekstu: "korisnički podaci"). Pri prvome pristupanju korisnik je obvezan izmijeniti dodijeljenu mu zaporku zaporkom koja je poznata samo njemu. Korisnički podaci omogućuju korisniku da pregledava i mijenja svoje podatke ili eventualno opozove ili proširi pristanak koji je dao za obradu podataka. 

3.4 Korisnici su obvezni osigurati da njihovi korisnički podaci ne budu otkriveni drugim osobama te su odgovorni za sve narudžbe ili druge radnje izvršene u vezi s njihovim korisničkim podacima. Poslije svakoga korištenja potrebno se odjaviti s područja zaštićenoga zaporkom. Ukoliko korisnik sazna da treća osoba neovlašteno koristi njegove podatke, obvezan je neodložno obavijestiti Xellu pismenim putem i eventualno prije toga e-porukom.  

3.5 Po primitku obavijesti iz točke 3.4 Xella će za te korisničke podatke blokirati pristup području zaštićenom zaporkom. Ta se blokada može ukinuti tek nakon što Xella dobije zaseban zahtjev od korisnika ili poslije nove registracije.

3.6 Korisnik može u svako doba pismenim putem zatražiti poništenje te registracije, ukoliko takvo poništenje ne utječe na obavljanje transakcija u tijeku. U takvim će slučajevima Xella izbrisati sve korisničke podatke i sve druge osobne podatke koji se odnose na korisnika čim oni više ne budu potrebni. 

4 Prava korištenja informacija, softvera i dokumentacije
4.1 Korištenje informacija, softvera i dokumentacije koji su stavljeni na raspolaganje na Xella web-lokaciji podliježe ovim Uvjetima ili, u slučaju aktualizacija informacija, softvera ili dokumentacije, primjenjivim licencnim uvjetima koji su prethodno ugovoreni sa Xellom. Posebno utanačeni licencni uvjeti, npr. za preuzimanje softvera, imaju prednost pred ovim Uvjetima.

4.2 Xella ustupa korisniku neisključivo i neprenosivo pravo korištenja informacija, softvera i dokumentacije koji su stavljeni na raspolaganje na Xella web-lokaciji na način kako je to ugovoreno ili, ukoliko nije ništa ugovoreno, na način koji odgovara namjeravanoj svrsi Xelle pri njihovome stavljanju na raspolaganje i ustupanju.

4.3 Softver se u strojno čitljivu obliku stavlja na raspolaganje besplatno. Xella nije obvezna staviti na raspolaganje izvorni kôd. Iznimku čine otvoreni izvorni kodovi za softver otvorenog izvora (open source), čiji licencni uvjeti pri rasparčavanju softvera otvorenog izvora imaju prednost pred ovim Uvjetima i zahtijevaju stavljanje na raspolaganje izvornog koda. U takvim će slučajevima Xella staviti na raspolaganje izvorni kôd uz nadoknadu vlastitih troškova. 

4.4 Informacije, softver i dokumentacija ne smiju se prodavati, iznajmljivati, davati u zakup ili na drugi način stavljati na raspolaganje trećim osobama. Ukoliko obvezujući pravni propisi ne dopuštaju drugačije, korisnik ne smije modificirati, generirati obrnutim inženjeringom ili prevoditi softver ili dokumentaciju ili izdvajati njihove dijelove. Korisnik smije napraviti sigurnosne kopije softvera ako su takve kopije potrebne za osiguravanje budućega korištenja na osnovi ovih Uvjeta korištenja. 

4.5 Informacije, softver i dokumentacija zaštićeni su pravnim propisima o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima te drugim pravnim propisima i sporazumima koji se odnose na intelektualno vlasništvo. Korisnici su obvezni uvažavati te pravne propise, a osobito zabranu uklanjanja alfanumeričkih identifikacija, oznaka i napomena o autorskim pravima s informacija, softvera i dokumenata te njihovih kopija. 

4.6 To nema utjecaja na članak 69a i sljedeće članke njemačkoga Zakona o autorskim pravima ili usporedive odredbe koje su primjenjive na osnovi važećih pravnih propisa o autorskim pravima.

5 Intelektualno vlasništvo
5.1 Neovisno o posebnim odredbama navedenim u točki 4 ovih Uvjeta korištenja, informacije, nazivi marki i drugi sadržaji na Xella web-lokaciji ne smiju se modificirati, kopirati, reproducirati, prodavati, iznajmljivati, davati u zakup, koristiti ili eksploatirati na drugi način. 

5.2 Izuzev ovdje izričito odobrenih prava korištenja i drugih prava, korisniku se ne odobravaju daljnja prava bilo koje vrste, osobito prava koja se odnose na korištenje naziva tvrtki ili komercijalnih zaštitnih prava poput patenata, industrijskog vlasništva ili marki, niti je Xella obvezna odobravati takva prava.

5.3 Ako korisnik na Xella web-lokaciju unosi ideje ili sugestije, Xella ih smije bez naknade koristiti za razvoj, usavršavanje i prodaju proizvoda iz svojeg asortimana.

6 Obveze korisnika
6.1 Kada koriste Xella web-lokaciju, korisnici su obvezni ponašati se na način da ne:
-  krše konvencije, komercijalna zaštitna prava i autorska prava ili druga vlasnička prava; 
-  prenose viruse, tzv. trojance ili druge programe koji bi mogli biti štetni za softver; unose, spremaju ili šalju hiperlinkove za koje nisu ovlašteni, osobito ako takvi hiperlinkovi ili sadržaji krše obveze čuvanja tajne ili su ilegalni; 
-  ili šire reklame, neželjene e-poruke (tzv. "spam") ili neutemeljena upozorenja protiv virusa, kvarova ili sl. ili pozivaju na sudjelovanje u igrama na sreću ili nagradnim igrama, sistemima snježne grude, lančanim pismima, piramidalnim igrama ili sličnim aktivnostima.

6.2 Xella si pridržava pravo da u svako doba blokira pristup Xella web-lokaciji, osobito ako korisnici krše svoje obveze koje proizlaze iz ovih Uvjeta.

7 Hiperlinkovi
Xella web-lokacija može sadržavati hiperlinkove na web-lokacije trećih osoba. Xella ne preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaje takvih web-lokacija niti podržava te web-lokacije ili njihove sadržaje, jer Xella nema kontrolu nad informacijama na koju vode hiperlinkovi i ne odgovara za sadržaje i informacije koji se tamo stavljaju na raspolaganje. Korisnici koriste takve web-lokacije na vlastiti rizik.

8 Odgovornost za pravne ili činjenične greške
8.1 Ako se informacije, softver ili dokumentacija stavlja na raspolaganje bez naknade, Xella ne preuzima bilo kakvu odgovornost za činjenične ili pravne manjkavosti informacija, softvera ili dokumentacije, osobito za njihovu točnost, slobodu od grešaka, slobodu od zaštitnih prava i autorskih prava drugih osoba, potpunost i/ili upotrebljivost – osim u slučaju teškog nehaja ili predumišljaja.

8.2 Informacije raspoložive na Xella web-lokaciji zamišljene su kao primjer pa je moguće da specifikacije ili opći opisi tehničkih mogućnosti proizvoda neće uvijek biti primjenjivi u individualnim slučajevima (npr. zbog izmjena proizvoda). Stoga se pravno obvezujuća svojstva ili performanse proizvoda moraju ugovoriti sa Xellom ili njenim kćerinskim društvom pri kupnji proizvoda.

9 Druga odgovornost, zloćudni softver
9.1 Odgovornost Xelle za činjenične i pravne manjkavosti definirana je u odredbama točke 8 ovih Uvjeta korištenja. Svaka druga odgovornost sa strane Xelle izričito je isključena, ukoliko odgovornost nije obvezna prema pravnim propisima o odgovornosti za proizvode, zbog predumišljaja, teškog nehaja, opasnosti po život, tijelo ili zdravlje, svojstava za koje je izdano jamstvo, prijevarnoga prikrivanja mane ili kršenja bitnih ugovornih obveza. 

9.2 Međutim, nadoknada štete zbog povrede ugovornih obveza ograničena je na predvidljivu štetu tipičnu za ugovor, osim u slučaju predumišljaja ili teškog nehaja. 

9.3 Iako Xella ulaže sav napor osiguravajući da Xella web-lokacija bude slobodna od zloćudnog softvera (npr. virusa, trojanaca, računalnih crva, špijunskog softvera i drugog sličnog softvera), ni Xella ni njena kćerinska društva ne mogu garantirati da takav zloćudni softver nije prisutan pa stoga ne mogu preuzeti garancije u vezi s time. Prije preuzimanja informacija, softvera ili dokumentacije korisnik je obvezan poduzeti razumne mjere opreza i koristiti skener virusa radi vlastite zaštite i radi sprečavanja širenja zloćudnog softvera na Xella web-lokaciji.

9.4 Izmjena tereta dokazivanja na štetu korisnika nije povezana s prethodno navedenim odredbama iz točaka 9.1 i 9.2.

10 Zaštita podataka i privatnost
Xella kod prikupljanja, korištenja i obrade osobnih podataka uvažava primjenjive pravne propise o zaštiti podataka te Xellinu vlastitu Politiku privatnosti, koja se može vidjeti preko hiperlinkova na Xella web-lokaciji

11 Sporedni sporazumi, nadležni sud, primjenjivo pravo
11.1 Sporedni sporazumi moraju se sklapati pismeno.

11.2 Za korisnike koji su trgovci u smislu njemačkog Trgovačkog zakonika isključivo je  nadležan sud u Duisburgu, Njemačka.

11.3 Pojedine stranice Xella web-lokacije su pod kontrolom društva Xella International  GmbH i/ili njegovih kćerinskih društava, koja su odgovorna za sadržaj. Te stranice  uvažavaju zahtjeve zemlje u kojoj odgovorno društvo ima sjedište.

11.3.1 Xella ne preuzima bilo kakvu odgovornost za mogućnost pozivanja ili preuzimanja informacija, softvera i/ili dokumenata sa Xella web-lokacije, uključujući mjesta izvan dotične zemlje. Kada korisnici s mjesta izvan dotične zemlje pristupaju Xella web-lokaciji, oni su isključivo sami odgovorni za uvažavanje primjenjivih odredaba radi poštivanja pravnih propisa svoje zemlje. 

11.4 Pristup informacijama, softveru i/ili dokumentaciji na Xella web-lokaciji nije dopušten  iz zemalja u kojima je takav pristup ilegalan. U takvim slučajevima i, ako korisnik želi  poslovne odnose sa Xellom, korisnik bi sam trebao uspostaviti kontakt sa kćerinskim  društvom Xelle u dotičnoj zemlji ili s društvom Xella International GmbH.

11.5  Korištenje Xella web-lokacije ili web-lokacija njenih kćerinskih društava podliježe isključivo njemačkom pravu, isključujući Konvenciju UN-a o međunarodnoj prodaji robe i drugim kolizijskim normama međunarodnog privatnog prava. Taj izbor prava odnosno nadležnog suda ne primjenjuje se ako nije moguće postići sporazum s pravnim učinkom u skladu s pravom koje se primjenjuje u pojedinom slučaju. U takvim se slučajevima primjenjuje lokalno pravo na mjestu na kojem kćerinsko društvo ima sjedište.

Ova web-lokacija koristi Google Analytics, uslugu analitike weba koju pruža Google, Inc. (“Google”). Google Analytics koristi “kolačiće” (cookies), tekstualne datoteke koje se spremaju na Vaše računalo da bi pomogle web-lokaciji analizirati kako je korisnici koriste. Informacije koje kolačić generira o Vašem korištenju web-lokacije (uključujući Vašu IP-adresu) prenose se i spremaju na Googleove servere u SAD-u. Google će te informacije koristiti u svrhu evaluacije Vašeg korištenja web-lokacije, sastavljanja izvješća o aktivnostima na web-lokaciji za operatere web-lokacije te pružanja drugih usluga povezanih s aktivnostima na web-lokaciji i korištenjem interneta. Google također može prenositi te informacije trećim osobama kada to zahtijevaju pravni propisi ili kada takve treće osobe obrađuju informacije u Googleovo ime. Google neće povezivati Vašu IP-adresu s drugim podacima u posjedu Googlea. Korištenje kolačića možete odbiti tako što ćete odabrati odgovarajuće postavke Vašeg web-preglednika, no imajte na umu da, ako to učinite, možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web-lokacije. Korištenjem ove web-lokacije pristajete na to da Google obrađuje podatke o Vama na način i u svrhe kako je gore opisano.